StoryEditor

Príjmy nadácií v roku 2022 stúpli medziročne o 30 miliónov eur. Pochádzajú najmä z filantropie

04.06.2024, 00:00

V roku 2022 vykázali nadácie príjmy v hodnote viac ako 97 miliónov eur. Približne 60 percent z tejto sumy tvorili príjmy s filantropickým základom, čiže príjmy z darov, príspevkov od organizačných zložiek, iných organizácií, fyzických osôb, členských príspevkov a verejných zbierok.

Nadácie zohrávajú v podpore a rozvoji rôznych spoločenských a charitatívnych iniciatív nezastupiteľnú úlohu. Ich úspechy v dosahovaní cieľov sú merateľné prostredníctvom príjmov a výdavkov, ktoré sú dôkladne spravované a sledované. Práve tieto finančné aspekty hrajú kľúčovú úlohu v udržateľnosti a efektívnosti nadácií.

V Správe o filantropii na Slovensku sme slovenské nadácie detailne analyzovali aj z pohľadu ich výnosov a nákladov. Okrem toho, že sme tieto ukazovatele porovnávali s predošlým rokom 2021, zisťovali sme aj to, z akých zdrojov organizácie získavajú finančné prostriedky, ktoré následne systematicky investujú do svojich projektov a programov. Súčasťou článku sú aj prehľadné rebríčky nadácií.

Príjmy nadácií

V roku 2022 vykázali nadácie príjmy v hodnote viac ako 97 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 je to takmer o 32 miliónov eur viac. Približne 60 percent z tejto sumy tvorili príjmy s filantropickým základom, čiže príjmy z darov, príspevkov od organizačných zložiek, iných organizácií, fyzických osôb, členských príspevkov a verejných zbierok.

 Zhruba štvrtinu (25 percenta) príjmov tvorili príjmy z asignácie dane, ktoré predstavujú nepriamu finančnú podporu zo strany štátu a približne 7 percent predstavovali dotácie zo strany štátnej správy alebo samosprávy.

Kým pri cirkevných a nezávislých nadáciách pochádzajú výnosy najmä z filantropických príjmov a v prípade verejných nadácií najmä z dotácií, zdravotnícke a firemné nadácie majú príjmy vo viac ako polovici prípadov predovšetkým z asignovanej dane.

 Na celkových príjmoch nadácií sa významnou mierou podieľa 20 nadácií, ktorých príjem tvorí približne 69 percent celkových príjmov nadácií.

 Keďže najväčšia nadácia na Slovensku Habitat for Humanity International sa na celkových príjmoch nadácií v roku 2022 podieľala viac ako 25 percentami a jej príjmy narástli oproti roku 2021 o viac ako 11 miliónov eur, je nutné konštatovať, že príjmy a výdavky tejto nadácie do značnej miery určujú celkový obraz o sektore nadácií, vrátane štruktúry ich príjmov a výdavkoch.

Ak by sme z analýzy túto nadáciu vynechali, zmenila by sa štruktúra príjmov nadácií a podiel filantropických príjmov na celkových výnosoch nadácií by klesol zo 60 percent na 50 percent, a to najmä z dôvodu, že podstatným zdrojom príjmov tejto organizácie sú príspevky od iných organizácií.

Výdavky nadácií

Celkové výdavky nadácií za rok 2022 predstavovali viac ako 90 miliónov eur. Podobne ako v prípade príjmov, aj v prípade nákladov je to v porovnaní s rokom 2021 rozdiel o viac ako 30 miliónov eur.

Podpora subjektov mimo asignácie dane, čiže dary a príspevky iným právnickým alebo fyzickým osobám, tvorila viac ako polovicu (51 percent) výdavkov nadácií. Približne 21 percent predstavovali výdavky nadácií z prerozdelenia asignovanej dane.

 Filantropická podpora subjektov zo strany nadácií predstavovala viac ako 46 miliónov eur, pričom pochádzala prevažne od nezávislých a firemných nadácií.

 Rebríčky nadácií

Nadácie je možné rozdeliť podľa rôznych kritérií. Prvý rebríček predstavuje rozdelenie podľa výnosov, respektíve príjmov jednotlivých nadácií.

V porovnaní s rokom 2021 došlo k niekoľkým zmenám, a to najmä z dôvodu, že do zoznamu sa dostali aj nadácie, ktoré v ňom predtým neboli. Ide o Nadáciu U. S. Steel Košice, Nadáciu J&T, Nadáciu kresťanského vzdelávania, Nadáciu Cvernovka, Karpatskú nadáciu a Nadáciu mesta Bratislavy.

Výnos 30 nadácií s najväčšími príjmami v roku 2022 tvoril 74,1 milióna eur, čo predstavuje 76,36-percentný podiel na celkových príjmoch nadácií v roku 2022.

 Ďalší rebríček prináša rozdelenie nadácií podľa filantropických príjmov, teda príjmov z darov, príspevkov od organizačných zložiek, iných organizácií, fyzických osôb, členských príspevkov a verejných zbierok. Tento zoznam sa v porovnaní s prvým trochu premiešal: niektoré nadácie z neho vypadli, iné sa doňho dostali.

Filantropické príjmy uvedených 30 nadácií dosiahli predvlani viac ako 49,9 milióna eur, čo predstavuje 84,6-percentný podiel na filantropických príjmoch všetkých sledovaných nadácií.

 Posledným sledovaným rebríčkom nadácií z hľadiska príjmu je zoradenie podľa výšky príjmu z asignovanej dane.

 

Nadácia Tipsport

Naším poslaním je podporovať a financovať projekty zamerané na ochranu životného prostredia a regionálneho rozvoja. Chceme posilniť povedomie o environmentálnych problémoch a motivovať jednotlivcov a komunity k aktívnemu zapojeniu do ochrany a obnovy našej planéty. Spolupracujeme s partnermi s lokálnymi komunitami, mimovládnymi neziskovými organizáciami a občianskou spoločnosťou s cieľom dosiahnuť pozitívne a trvalé zmeny nielen v životnom prostredí.

Tiež sa dlhodobo sa angažujeme v podpore projektov, ktoré zahŕňajú mapovanie a podporu osudov významných československých vrcholových športovcov. Tieto iniciatívy sú dôležité pre uchovávanie športovej histórie a hodnôt, ktoré vytvárajú pôdu pre budúce generácie.

Naším záujmom je reagovať aj na celospoločenské krízové situácie, ktoré vyžadujú okamžitú finančnú pomoc.

Naše zámery realizujeme vlastnými grantovými programami a dlhodobými partnerstvami s mimovládnymi organizáciami na Slovensku.

Grantový program Nasadení pre klímu

Podporujeme občianske iniciatívy a neziskové organizácie, ktoré sa angažujú v ekologicky a ekonomicky udržateľných riešení klimatickej zmeny. Zameriavame sa na podporu zelených a mäkkých opatrení. Zelené opatrenia využívajú prírodné, zelené prvky, opatrenia na zvýšenie odolnosti ekosystémov, obnovu vodného cyklu a iné. Mäkké opatrenia zahŕňajú plánovanie, tvorbu stratégií a politík, zameriavajú sa na šírenie informácií a vzdelávanie, zmenu správania obyvateľov a pod. Našim cieľom je posilnenie sietí organizácií a iniciatív zameraných na tému klimatickej zmeny. Upozorňujeme na význam klimatickej zmeny a jej dôsledkov pre spoločnosť a otvorenie diskusií. Podporujeme ekologické inovácie, ktoré sú zamerané na udržateľný rozvoj a efektívne využitie prírodných zdrojov s cieľom minimalizovať ich dopady na životné prostredie.

Grantový program Podporujeme slovenské sady

Ovocné stromy neodmysliteľne patria do našej krajiny. Aj preto podporujeme výsadbu ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých má úžitok čo najširšia verejnosť. Ovocné stromy robia krajinu rozmanitejšou, prívetivejšou a pestrejšou. Tvoria dôležitú súčasť nášho krajinárskeho a pestovateľského dedičstva a vytvárajú z krajiny domovinu. Vysadené stromy v regiónoch Slovenska sú dôležitým aktérom pri zadržiavaní vody a ovplyvňovaní mikroklímy. Výsadba stromov podporuje biodiverzitu – stromy vytvárajú prostredie pre život ďalších organizmov. Výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov s cieľom prinavrátiť ovocinárstvo do našich obcí a miest, a tým aj do našej krajiny. Do výsadby tradičných ovocných stromov aktívne zapájame členov komunity, širšiu verejnosť, čím zvyšujeme jej záujem o prostredie, v ktorom žije.

Grantový program Zasaď strom za svoj klub

Zeleň okolo športovísk: pre šport, pre prírodu, pre nás všetkých. Zameriavame na výsadbu stromov a kríkov v okolí futbalových a viacúčelových ihrísk ako aj ďalších športovísk. Podporujeme výsadbu zelene v okolí športovísk s cieľom zapojiť športovú komunitu, ako aj širšiu verejnosť do aktívnej účasti na výsadbe stromov a kríkov. Týmto spôsobom zvyšujeme ich záujem o prostredie, v ktorom žijú, a podporujeme osvetu o environmentálnych otázkach. Výsadba stromov a kríkov na okolí športovísk má nielen lokálny dopad, ale aj globálny prínos v boji proti klimatickej kríze a v podpore biodiverzity. Takto prispievame k pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy a tvoríme udržateľnejšie a zelenšie mestské prostredie. Športové komunity môžu v rámci programu získať finančné prostriedky aj na trávniky na futbalových ihriskách.

Podpora športových legiend

Bývalí vrcholoví športovci, reprezentanti Československa, dnes športové legendy, preslávili vďaka svojim výkonom a športovým úspechom našu krajinu. Športu obetovali všetko, dnes majú niektorí podlomené zdravie, nestihli dokončiť školy alebo si nestačili vybudovať civilnú kariéru mimo športu. Pritom preslávili našu krajinu, ale pamäť národa je v ich prípadoch krátka. Vrcholové výkony podávali v dobe komunistického režimu, ktorý ich za dosiahnuté úspechy či medaily prakticky neodmeňoval A tak dnes mnoho z nich žije z najnižších dôchodkov. Preto tých, ktorí to potrebujú, podporujeme každý mesiac sumou 200 eur, počas doby troch rokov. Spoločne so združením Post Bellum ich príbehy zaznamenáva pre Pamäť národa a sprístupňuje ich verejnosti. Tým, ktorí/é potrebujú finančnú podporu, pomáhame zvyšovať kvalitu života v programe Tipsport pre legendy.

 

Lucia Štefánková, správkyňa Nadácie Tipsport

„Naším cieľom je lepšie a štedrejšie Slovensko.“

Mapu darcovstva považujeme za dôležitý krok k rozvoju filantropie na Slovensku. Poskytuje darcom, verejnoprospešným organizáciám a verejnosti transparentné informácie o filantropických zdrojoch, vďaka ktorým občiansky sektor zabezpečuje realizáciu spoločensky prospešných projektov v našej krajine. Darcovstvo je súčasťou každodenného života firiem aj jednotlivcov. Jeho podiel sa celosvetovo každoročne zvyšuje. Želáme si, aby mapa darcovstva bola jedným z nástrojov, ktoré budú inšpirovať k tomu, aby sme darovali stále viac.

Nadácia Tipsport začala realizovať svoju činnosť v roku 2022. Naším poslaním je podporovať a financovať verejnoprospešné projekty zamerané na ochranu životného prostredia, regionálneho rozvoja a občianskej spoločnosti. Ako donorská organizácia chceme prispieť aj k rozvoju filantropie. Snažíme sa podporovať inovatívnych projekty. Jednou z nich je práve Mapa darcovstva na Slovensku.

Pri jej realizácii sme sa inšpirovali mapou darcovstva v Českej republike, ktorú  každoročne vydáva  české Fórum darcov, organizácia, ktorá monitoruje a analyzuje české darcovské prostredie a nadačný sektor.

Na Slovensku takáto analýza dlhodobo chýba,  preto sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom pre filantropiu n.o. a odborníčkami z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici finančne podporiť jej vznik. Mapa darcovstva umožňuje dáta prehľadne usporiadať a je užitočným súhrnným zdrojom informácií o darcovstve na Slovensku.

Naším plánom je správy zverejňovať každý rok, a to s cieľom poskytnúť verejnosti komplexný, prehľadný a vecný obraz o stave finančného darcovstva a daňovej asignácie na Slovensku.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
15. jún 2024 05:04