Obr. č. 1  Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ulica v Bratislave, úsek Sklad č. 7 – ochranná hrádza, 4/2018Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
StoryEditor

Dokončená vodná stavba – protipovodňová línia v rámci projektu EUROVEA 2 je bezpečná

25.05.2023, 00:00

Výstavba polyfunkčného objektu Eurovea 2 na brehu Dunaja si vyžadovala výstavbu nového úseku protipovodňovej línie, chrániacej nielen objekt Eurovea 2, ale aj územie Bratislavy. Technicko-bezpečnostný dohľad nad výstavbou novej protipovodňovej línie realizovala Vodohospodárska výstavba, štátny podnik.

Návrh výstavby vodnej stavby Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ulica v Bratislave vznikol už v novembri 2003. V roku 2009 bola v rámci výstavby komplexu EUROVEA INTERNATIONAL TRADE CENTER BRATISLAVA (ďalej aj EUROVEA 1) vybudovaná definitívna protipovodňová línia komplexu EUROVEA 1 a dočasná ochranná hrádza vedúca od budovy Skladu č. 7 po Pribinovu ulicu.

Hlavným účelom projektu „POLYFUNKČNÝ SÚBOR EUROVEA 2“ je urbanizácia nábrežia Dunaja – územia od Starého mosta po Most Apollo a Pribinovu ulicu.

Najväčšia pozornosť z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu je v rámci projektu EUROVEA 2 venovaná stavbám a stavebným objektom, ktorých realizácia ovplyvnila jestvujúcu – dočasnú protipovodňovú ochranu tohto úseku, alebo stavbám, ktoré sa priamo týkali výstavby definitívnej protipovodňovej ochrany.

V roku 2017 bol nad vodnou stavbou Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ul. v Bratislave, úsek Sklad č. 7 – ochranná hrádza zabezpečený odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) u štátnej poverenej organizácie, ktorou je VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK. V decembri 2017 bolo vypracované Vyjadrenie o rozsahu TBD počas výstavby EUROVEA 2 a bola vypracovaná prvá Etapová správa o TBD za rok 2016.

Výstavba EUROVEA 2 sa začala sanáciou environmentálnej záťaže v roku 2019, ktorej  cieľom bola sanácia environmentálnej záťaže územia, ktorá vznikla v minulosti pôsobením závodov Chemika, Kablo a Apollo (znečistenie podzemnej vody a znečistenie zeminy v dotyku s hladinou podzemných vôd). Popri sanácii environmentálnej záťaže sa riešilo aj vytvorenie podzemnej tesniacej a pažiacej steny (ďalej aj PTaPS), úprava telesa existujúcej dočasnej protipovodňovej hrádze a príprava územia budúcej výstavby s hrubými terénnymi úpravami. Vybudovaním PTaPS pozdĺž telesa dočasnej ochrannej hrádze boli vylepšené technické parametre hrádze a bola zabezpečená nepriepustnosť telesa hrádze od koruny a jej podložie po neogén.

Navrhnutá konštrukcia PTaPS bola vybudovaná pomocou technológie vŕtaných železobetónových pilót, pričom priestor medzi železobetónovými pilótami bol vypažený a zároveň utesnený piliermi realizovanými technológiou tryskovej injektáže. Deformácie PTaPS boli sledované inklinometrickými a geodetickými meraniami.

image

Obr. č. 2  Sanácia environmentálnej záťaže, PTaPS, 6/2020

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

Z hľadiska TBD bolo dôležité riešenie definitívnej protipovodňovej ochrany Bratislavy v úseku od Skladu č. 7 po jestvujúcu protipovodňovú ochranu Mosta Apollo vybudovanú na Pribinovej ulici.

Celková dĺžka protipovodňovej línie je v tomto úseku 381,75 m. Konštrukcie protipovodňovej ochrany sú trvalé – zabudované a dočasné (mobilné) - demontovateľné.

Mobilné hradenie bude za povodňových stavov montované z komponentov s výškou hradenia od 1,0 m do 1,6 m s celkovou dĺžkou cca 234 m.

image

Obr. č. 3  Budovanie základu protipovodňového múru, pokládka bentonitovej rohože, 4/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

V máji 2022 bol protipovodňový múr – základ mobilného hradenia vybudovaný v celom rozsahu. Zo vzdušnej strany bol terén dosypaný zeminou a zhutnený do úrovne drieku múra.

image

Obr. č. 4  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, 6/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
image

Obr. č. 5  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, napojenie na protipovodňovú ochranu Mosta Apollo, 6/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

V súlade s Projektom meraní bolo na konštrukcii protipovodňovej ochrany osadených 27 ks výškových pozorovaných bodov, na ktorých bolo v júni 2022 vykonané základné geodetické polohové a výškové meranie.

image

Obr. č. 6  Vybudovaná protipovodňová ochrana, stavebné práce pozdĺž línie, 12/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

V rámci stavebných prác bolo potrebné odstrániť časť existujúceho múru protipovodňovej ochrany, ktorý sa nachádzal vedľa cyklochodníka na Prístavnej ulici. Protipovodňový múr je súčasťou Protipovodňovej ochrany Bratislavy a bol odovzdaný do užívania v roku 2010. Protipovodňový múr je v správe a majetku SVP, š. p.

Nová preložka protipovodňového múru bola vybudovaná na veľkopriemerových vystužených pilótach. Priestor medzi pilótami bol utesnený tryskovou injektážou. V podloží bola vybudovaná podzemná tesniaca stena, nezaviazaná do nepriepustného podložia.

Na driek múru boli osadzované prefabrikáty- filigranové konštrukcie, so vzormi. Výška monolitickej koruny múru bola určená na základe návrhovej hladiny pri povodni Q1000  Dunaja.

image

Obr. č. 7  Výstavba preložky protipovodňového múru, 5/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

Do konca roka 2022 boli osadené nivelačné značky na určených dilatačných blokoch preložky protipovodňového múru, na ktorých bolo vykonané základné geodetické zameranie.

image

Obr. č. 8  Ukončená výstavba preložky protipovodňového múru, 11/2022

Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik

Od začiatku výkonu TBD nad vodnou stavbou bolo zamestnancami VV š. p. vykonaných cca 60 kontrolných obhliadok. Počas výstavby neboli zaznamenané závažné nedostatky. Na základe výsledkov meraní a pozorovaní vykonaných v rámci TBD je zrejmé, že Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ul. v Bratislave, v úseku Skladu č. 7 –ochranná hrádza je bezpečná a prevádzkyschopná.

 

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je takmer 70 rokov jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Spoločnosť úspešne prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj Vodné dielo Žilina na rieke Váh. Vďaka tomu patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v Strednej Európe. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, ktorej cieľom je odborne, zodpovedne a transparentne riadiť činnosti vo vodnom hospodárstve, rešpektujúc pri tom zásady ochrany životného prostredia a princípy trvalej udržateľnosti pre budúce generácie, ako aj pre prosperitu spoločnosti. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik radí medzi najefektívnejšie európske spoločnosti vo svojom odvetví.

 Viac informácií na www.vvb.sk

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
14. apríl 2024 11:47